Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov a dát je pre spoločnosť Wienerberger s. r. o. veľmi dôležitá a preto pri vedení našich aktivít rešpektujeme zákon o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z. V tejto časti Vás chceme informovať, aké údaje naša spoločnosť získava pri Vašej návšteve webovej stránky a na aké účely ich používa:
Kto sme?

Osobné údaje poskytujete spoločnosti Wienerberger s. r. o., so sídlom Tehelná 1203/6, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31 418 821. Táto spoločnosť bude tzv. prevádzkovateľom a v ďalšom texte sa označuje ako „my“ alebo „Spoločnosť“. Osobné údaje získavame a spracúvame vždy v súlade s právnymi predpismi a bezpečne.

Aké údaje zbierame?

Na marketingové účely zbierame všetky údaje podľa registračného formuláru (titul, meno a priezvisko, emailová adresa, číslo telefónu, okres miesta stavby, obec miesta stavby, záujem o konkrétny tovar, prípadne údaje z vyplneného dotazníka o stavbe).

Načo a na akom právnom základe zbierame údaje, je to povinné?

Ak ste nám udelili súhlas so zaradením osobných údajov do marketingového systému, použijeme ich na marketingovú ponuku a marketingovú komunikáciu s Vami prostredníctvom telefónu. Súhlas je dobrovoľný.

Ak ste udelili súhlas aj na zasielanie newsletterov a ponúk, zaradili sme Vás do nášho zoznamu ľudí, ktorým ponuky rozosielame emailom. Súhlas je dobrovoľný.

Na priamy marketing sme oprávnení spracúvať Vaše údaje aj bez výslovného súhlasu, najmä ak ste nám ich udelili pri kúpe nášho tovaru, súťaži alebo špeciálnej ponuke na základe nášho oprávneného záujmu.

Na právnom základe zákonnej povinnosti spracúvame v osobitnom zozname osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa a číslo telefónu tých ľudí, ktorí podali námietku proti spracúvaniu osobných údajov, aby sme zabezpečili, že nebudú opätovne zaradení do systému.

Čo s údajmi robíme?

Ak ste nám udelili súhlas na spracúvanie osobných údajov v našom marketingovom systéme, tieto údaje sú zaradené do systému kontaktov, ktorý má k dispozícii naše call centrum. Ak ste vyjadrili záujem o  konkrétnu zľavu, budeme Vás telefonicky kontaktovať a informovať o možnostiach uplatnenia zľavy a ďalších benefitoch. Uvedenie miesta a obce stavby a údajov o stavbe nám umožní poskytovať Vám adresné ponuky v danom regióne. Pokiaľ na základe komunikácie s našimi pracovníkmi požiadate o ďalšie služby alebo sprostredkovanie predaja tovaru, môžu sa Vaše údaje následne zaradiť do zákazníckeho systému CRM, v ktorom spracúvame osobné údaje zákazníkov.

Súhlas na zasielanie newletterov a ponúk využívame len na účely marketingovej komunikácie formou emailu. Tento systém nevyužívame na iné účely.

V prípade, že ste nám poskytli vaše osobné údaje so žiadosťou o vypracovania cenovej ponuky alebo nápočet materiálu, môžu byť tieto údaje predané tretej strane (zmluvnému partnerovi spoločnosti Wienerberger s.r.o.) za účelom sprostredkovania predaja produktov spoločnost Wienerberger s.r.o., nakoľko spoločnosť Wienerberger s.r.o. predáva svoje produkty výlučne cez siete svojich zmluvných partnerov.

Spoločnosť sa podieľa na obchodne-marketingových aktivitách ďalšej spoločnosti zo skupiny, ktorou je SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby s.r.o., IČO 35 703 601, so sídlom Trnavská cesta 3728/95, Sereď, PSČ 926 01, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, vložka číslo 12081/T, oddiel: Sro. Obe spoločnosti budú vystupovať ako spoloční správcovia a budú spoločne spravovať obchodne-marketingové aktivity a spracúvať a zdieľať osobné údaje, ktoré doteraz spracúvali ako samostatní správcovia osobných údajov. Právny titul spracúvania osobných údajov spočíva v oprávnenom záujme vyplývajúcom z existujúcich vzťahov s dotknutými osobami, pri ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov alebo zo súhlasu dotknutých osôb so spracúvaním ich osobných údajov udeleného v súvislosti s obchodne-marketingovou komunikáciou.

Osobné údaje budú spracúvané v závislosti od technického riešenia použitého k ich získaniu od dotknutej osoby v rozsahu kontaktných údajov dotknutých, a to najmä: meno, priezvisko, titul, emailová adresa, telefónne číslo, označenie profilu na sociálnych sieťach, názov a miesto stavby, špecifikácia stavby – nový dom/rekonštrukcia a údaje obsiahnuté v technickej dokumentácii, obec a kraj miesta výstavby, katastrálne územie a PSČ, termín stavby („Osobné údaje“)

Spoloční správcovia budú spracúvať Osobné údaje pre marketingové a obchodné účely obidvoch spoločností, čo môže spočívať najmä v:

-        spravovaní obsahu webových stránok spoločnosti WBSK a spoločnosti SBSK,

-        spracúvaní údajov z registračných formulárov či iných formulárov z webových stránok spoločnosti WBSK a/alebo spoločnosti SBSK a ich správa, udržovanie a ukladanie,

-        jednotná správa profilov spoločnosti WBSK a spoločnosti SBSK na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram atď.),

-        spracúvanie údajov obdržaných pri komunikácii cez profily sociálnych médií spoločnosti WBSK a/alebo spoločnosti SBSK,

-        správa audiovizuálneho materiálu na webových stránkach spoločnosti WBSK a/alebo spoločnosti SBSK a ich sociálnych sieťach či iných online platformách (napr. YouTube),

-        zasielanie newsletterov spoločnosti WBSK jednotne ako na kontakty získané spoločnosťou WBSK, tak i na údaje získané spoločnosťou SBSK,

zdieľanie kontaktov na B2B partnerov WBSK a SBSK, vrátanie tých, ktorí tvoria predajnú sieť a vytvorenie zoznamu/prehľadu/mapy týchto partnerov na webových stránkach spoločnosti WBSK.

Ako dlho údaje spracúvame


Údaje spracúvame až kým neodvoláte svoj súhlas s poskytnutím. Údaje, ktoré spracúvame na priamy marketing bez výslovného súhlasu, spracúvame len do podania námietky proti spracúvaniu. Údaje, ktoré spracúvame na základe zákonnej povinnosti, spracúvame po celý čas trvania povinnosti.

Odvolanie súhlasu

Ak údaje spracúvame na základe súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať na linku, ktorý je pripojený v emailovej komunikácii, alebo emailom na adrese info.sk@wienerberger.com alebo oznámením zaslaným poštou na adresu Spoločnosti.

Námietka

Ak Vaše údaje spracúvame na priamy marketing bez Vášho súhlasu, môžete kedykoľvek proti spracúvaniu namietať. Toto právo môžete uplatniť emailom na adrese info.sk@wienerberger.com alebo oznámením zaslaným poštou na adresu Spoločnosti.

Pokiaľ ide o iné údaje, ktoré spracúvame na základe oprávneného záujmu, máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu týchto osobných údajov. Toto právo môžete uplatniť emailom na adrese info.sk@wienerberger.com alebo oznámením zaslaným poštou na adresu Spoločnosti.

Ďalšie Vaše práva

Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a na ich kópiu. Ak sú údaje nesprávne, máte právo na ich opravu. Ak sú neúplné, máte právo ich doplniť. Máte právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania v prípadoch určených predpismi, napríklad do ich opravy alebo počas konania o námietke. Máte právo na výmaz údajov v prípadoch, ktoré určujú predpisy (napríklad po odvolaní súhlasu, namietaní proti priamemu marketingu, pri protizákonnom spracúvaní, po uplynutí účelu spracúvania).

Ak ste udelili súhlas, po 25.5.2018 máte v prípade jeho odvolania právo na prenosnosť údajov (t.j. aby sme Vám Vaše údaje poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi).

Ak nebudete spokojní s tým, ako sme reagovali na uplatnenie Vašich práv alebo ak si myslíte, že Vaše údaje spracúvame v rozpore s predpismi máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ďalšie informácie

Podrobnejšie informácie získate na infolinke: +421 2 65 935 875