Záručné podmienky

Základné predpoklady záručného krytia:
Záruka je platná iba na území Slovenskej Republiky. Strecha bola navrhnutá a zrealizovaná v súlade s nasledujúcimi dokumentami platnými ku dňu vydania tohto záručného listu: technickými
normami a predpismi platnými v Slovenskej republike, Pravidlami pre navrhovanie a zhotovovanie striech vydávané Cechom strechárov a montážnymi predpismi stanovenými spoločnosťou Wienerberger. Všetky strešné výrobky používané pri stavbe strechy nad krokvami musia byť výrobkami Wienerberger (okrem takých, ktoré nie sú v aktuálnej ponuke Wienerberger) a musia sa používať minimálne v takom množstve, ako je stanovené v cenovej ponuke vypracovanej spoločnosťou Wienerberger, aby boli pokryté touto zárukou. Pred vytvorením záručného listu na systémovú záruku je potrebné doložiť všetky požadované dokumenty prostredníctvom all4roof.sk, alebo prostredníctvom formuláru na www.wienerberger.sk a to najneskôr do 6 mesiacov od kúpy. Prístup na túto platformu poskytne realizačnej firme spoločnosť Wienerberger. 
Garantujeme:
Po dobu 20 rokov po inštalácii zostane strešný systém Tondach vodotesný, čo znamená, že strešný systém zostane na svojom mieste a voda nebude presakovať cez žiadne výrobky Tondach, alebo okolo nich do podstrešia. Popri tejto záruke platí aj 33-ročná záruka na vady spôsobené mrazom na keramickej škridle Tondach. 
Táto záruka pokrýva:
V prípade akejkoľvek oprávnenej reklamácie v rámci tejto záruky, ktorá podlieha podmienkam a vylúčeniam uvedeným nižšie, pokryjeme primerane predvídateľné súvisiace priame náklady, vrátane materiálu a práce, s cieľom uviesť strešný systém späť do súladu s normami a/alebo smernicami špecifickými pre krajinu. Po dobu 20 rokov pokrýva Wienerberger 100% nákladov na opravu alebo výmenu výrobkov, ktoré sú súčasťou strešného systému Tondach (keramické výrobky aj nekeramické príslušenstvo). V prípade akejkoľvek oprávnenej reklamácie sú náklady na demontáž a opätovnú montáž, ako aj akékoľvek iné primerane predvídateľné súvisiace priame náklady pokryté 100% počas prvých 10 rokov po inštalácii; počínajúc 11. rokom sa krytie nákladov na demontáž, opätovnú montáž a primerane predvídateľné súvisiace priame náklady postupne znižujú o 7,5% ročne na 25%-né pokrytie v 20. roku po inštalácii. 
Podmienky tejto záruky:
Strecha a výrobky Tondach musia byť namontované: so špecifikovanými strešnými výrobkami Tondach obsiahnutými v pripojenom zozname výrobkov (cenová ponuka Wienerberger), v súlade s ich zákazkovou špecifikáciou (cenová ponuka Wienerberger); v súlade s Pravidlami pre navrhovanie a zhotovovanie striech vydávaných Cechom strechárov; všetkými normami STN EN platnými v Slovenskej Republike a v súlade s montážnymi predpismi Wienerberger. Uplatňujú sa iba tie normy a predpisy, ktoré sú platné v deň vydania záruky. Táto záruka platí iba pre vyššie uvedený objekt a nesmie sa postúpiť tretej strane, pokiaľ tretia strana nezískala tento objekt zmluvou. Wienerberger si vyhradzuje právo v prípade potreby určiť dodávateľa, aby vykonal opravné práce, ale nebude zodpovedný za vykonané práce dodávateľa a ani za žiadne iné práce dodávateľa na danom mieste a nebude hodnotiť práce vykonané dodávateľom. Tam, kde boli použité špeciálne podkonštrukcie strechy tretích strán, vrátane a okrem iného izolácie, musia byť takéto podkonštrukcie a izolácia nainštalované prísne v súlade s odporúčaniami príslušných výrobcov. Pokiaľ bol výrobok pri predaji v súlade s aktuálnymi predpismi, nestane sa vadným z dôvodu neskorších zmien predpisov a noriem. Všetky výrobky museli byť úplne fakturované. 
Táto záruka nepokrýva:
Zlyhanie výrobkov Tondach z dôvodu vadného zhotovenia strešnej konštrukcie, nevhodnej prepravy alebo skladovania; aplikácie spôsobom, ktorý nie je v súlade so zamýšľaným použitím; zlyhanie akéhokoľvek výrobku nedodaného alebo nešpecifikovaného spoločnosťou Wienerberger alebo akékoľvek poškodenie spôsobené takouto chybou; povrchovú farbu alebo vzhľad akéhokoľvek výrobku Tondach; poškodenie spôsobené: poklesom alebo pohybom konštrukcie budovy alebo spodnej konštrukcie strechy (vrátane všetkého dreva); nesprávnym používaním; chodením po streche; nedbanlivými alebo úmyselnými činmi; opravami vykonanými inak než v súlade so súčasnými miestnymi normami, smernicami miestnych orgánov a osvedčenými postupmi; ohňom, búrkou, terorizmom; občianskym nepokojom alebo výbuchom; horšími poveternostnými podmienkami než takými, ktoré sa môžu vyskytnúť iba raz za 50 rokov alebo akýmkoľvek iným prípadom vyššej moci; znečistením povahy viac poškodzujúcej stav strešného systému, než aké prevláda za normálnych atmosférických podmienok v mieste Vášho objektu; špecifikáciami na výrobky pôvodne dodané na použitie na zahraničnom trhu, ak sa dizajn líši od špecifických požiadaviek príslušnej miestnej jurisdikcie; nesprávnym dizajnom a špecifikáciou strechy z dôvodu chybných alebo nepresných informácií poskytnutých spoločnosti Wienerberger a/alebo jej zástupcom, predajcom alebo iným obchodným partnerom; akékoľvek škody, ktoré nie sú primerane predvídateľné, akékoľvek nepriame a následné škody vrátane, bez obmedzenia, poškodenia obsahu budovy, štruktúry budovy, straty na užívaní alebo zisku; poškodenie spôsobené predtým existujúcimi podmienkami na strešnej konštrukcii, ako je hniloba – Wienerberger nie je zodpovedný za to, aby budova a strešná konštrukcia boli zdravé a schopné znášať zaťaženie strechy; a zlyhanie akejkoľvek spodnej konštrukcie strechy tretej strany vrátane, bez obmedzenia izolácie alebo upevňovacích prvkov určených treťou stranou do tejto strešnej konštrukcie alebo izolácie alebo cez ne.
Informácie špecifické pre výrobok a potreby:
1. Upevnenie/upevňovacie príchytky: Inštalácia upevňovacieho systému musí byť v súlade s príslušne platnou normou, najmä EN 1991-1-4, alebo prípadne v súlade s: Pravidlami pre navrhovanie a zhotovovanie striech vydaných Cechom strechárov. 2. Poistná hydroizolačná fólia a všetko nekeramické príslušenstvo : Aplikácia a skladovanie poistnej hydroizolačnej fólie musí byť v súlade so slovenskými normami ako aj montážnymi predpismi Wienerberger dodávanými s výrobkom. 3. Kovové komponenty na zadržiavanie snehu a kontrolu strechy: pri inštalácii v súlade so slovenskými normami a montážnymi predpismi Wienerberger, táto záruka pokrýva funkčnosť: protisnehových mreží a komponentov, snehových hákov, bezpečnostných hákov, hliníkových vetracích pásov. Poznámka: Nezahŕňa stabilitu farieb, pretože po dlhodobom vonkajšom vystavení sa dá očakávať vyblednutie. 
Ako reklamovať:
Ak si želáte reklamovať za týchto podmienok, informujte o tom písomne Wienerberger čo najskôr, ale v každom prípade do 14 dní od zistenia poruchy. Ku každej reklamácii musí byť priložená originálna faktúra, záručný list, podrobný opis vady a dokumentácia o stavbe budovy, vrátane fotografií ako aj krátkej časovej osi stavby. Wienerberger si vyhradzuje právo navštíviť miesto za účelom vyhodnotenia reklamácie. V takom prípade bude Vašou
zodpovednosťou, aby ste urobili potrebné opatrenia na zabezpečenie prostriedkov na bezpečný prístup k strešnému systému. Kontaktujte nás na adrese Tehelná 1203/6, 953 01 Zlaté Moravce/ Telefón: 02 6593 5875 / Mail: info.sk@wienerberger.com.